Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52468Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52468