Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52469Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52469