Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52471
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Khắc Hải, người hướng dẫn
Phạm, Đức Trung
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52471
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004406.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.