Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52472
Title: Kiểm sát hoạt động điều tra - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (trên cơ sở nghiên cứu số liệu tại địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Đặng, Thị Hồng Thủy
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52472
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004405.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.