Kiểm sát hoạt động điều tra - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (trên cơ sở nghiên cứu số liệu tại địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52472Kiểm sát hoạt động điều tra - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (trên cơ sở nghiên cứu số liệu tại địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52472