Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52475
Title: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Khắc Hải, người hướng dẫn
Đinh, Thị Thương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52475
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004402.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.