Giáo dục pháp luật trong hoạt động xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52478Giáo dục pháp luật trong hoạt động xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52478