Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52480
Title: Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Tiến Việt , Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Bạch Tuyết
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52480
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004397.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.