Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52480Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52480