Thừa phát lại trong thi hành án dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52481Thừa phát lại trong thi hành án dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52481