Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52482
Title: Xây dựng mô hình Tòa án khu vực trong tiến trình cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay :Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đặng, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Hà, Tiến Dũng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52482
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004395.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.