Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52486
Title: Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá :Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Lê, Anh Xuân
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52486
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004391.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.