Sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52488Sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52488