Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52490
Title: Về việc thành lập và hoạt động của Ngân hàng nước ngoài tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Authors: Nguyễn, Lan Nguyên, người hướng dẫn
Trần, Khánh Tuyết
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52490
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004387.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.