Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52494
Title: Pháp luật về trưng cầu dân ý kinh nghiệm thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đặng, Minh Tuấn, Người hướng dẫn
Đinh, Nhã Phương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52494
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004383.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.