Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52495
Title: Thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới ở Việt Nam - Qua thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Thái, Người hướng dẫn
Triệu, Thanh Phượng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52495
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004382.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.