Hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý – qua thực tiễn ở Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52497Hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý – qua thực tiễn ở Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52497