Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/525
Title: Sự tổng hợp và đặc điểm cấu tạo phân tử của N-Metyl và NH-pehyđrotriazinoaza-14-crao-4 ete
Authors: Đào, Thị Nhung
Lê, Tuấn Anh
A.T, Soldatenkov
Trương, Hồng Hiếu
Tô, Hải Tùng
Keywords: Phản ứng đa tác nhân;Azacrown ether;Cấu tạo phân tử
Issue Date: 2015
Citation: Trương, Hồng Hiếu. et al. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1 (2015) 17-22
Abstract: Các dẫn xuất NH-perhydrotriazinoaza crown ether được tổng hợp với hiệu suất cao từ các hợp chất diarylaldehyde, aminoacetate và thioure hoặc guanidine. Phản ứng đa tác nhân dạng này cũng được áp dụng thành công khi ngưng tụ ba tác nhân N-methylamine chloride, diarylaldehyde và thioure. Cấu tạo của sản phẩm N-methyl perhydrotriazinoaza crown ether (4) được nghiên cứu và khẳng định bởi phương pháp nhiễu xạ tia X đơn phân tử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/525
Language: vie
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 522.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.