Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52505
Title: Vai trò của Thẩm phán tòa án nhân dân cấp quận, huyện trong xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009- 2013) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thoa
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự-- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52505
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004372.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.