Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Bộ Nội vụ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52512Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Bộ Nội vụ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52512