Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52515
Title: Chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Mai, Văn Thắng, Người hướng dẫn
Lê, Thị Hải Yến
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52515
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004363.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.