Pháp luật về đại lý hải quan và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52521Pháp luật về đại lý hải quan và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52521