Thế chấp quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52522Thế chấp quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52522