Pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở Việt Nam :Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52523Pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở Việt Nam :Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52523