Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52524
Title: Tổ chức và hoạt động của công an xã, thị trấn - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đào, Trí Úc, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huyên
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52524
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004336.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.