Tổ chức và hoạt động của công an xã, thị trấn - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52524Tổ chức và hoạt động của công an xã, thị trấn - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52524