Pháp luật về công ty luật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52526Pháp luật về công ty luật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52526