Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52529
Title: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự- qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hoàn
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52529
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004331.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.