Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52534
Title: Những tác động của quá trình đô thị hóa đến thực tiễn thi hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Phạm, Xuân Thu
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52534
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004326.pdf
  • Description : 
  • Size : 957.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.