Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52536
Title: Việc nâng cao vai trò của Quốc hội trong giám sát hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ở Việt Nam và kinh nghiệm nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Nguyễn, Lan Nguyên , người hướng dẫn
Ngô, Thùy Linh
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 120 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52536
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004324.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.