Việc nâng cao vai trò của Quốc hội trong giám sát hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ở Việt Nam và kinh nghiệm nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52536Việc nâng cao vai trò của Quốc hội trong giám sát hoạt động ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ở Việt Nam và kinh nghiệm nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52536