Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước :Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52537Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước :Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52537