Thực tiễn áp dụng Incoterms trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52540Thực tiễn áp dụng Incoterms trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52540