Giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52550Giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52550