Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52552
Title: Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Thái, Xuân Cường
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 130 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52552
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004307.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.