Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52553Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52553