Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52563
Title: Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử về nghề nghiệp và việc làm theo Công ước của Tổ chức lao động quốc tế và sự chuyển hóa vào trong pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Lê, Văn Bính, người hướng dẫn
Cao, Trà My
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52563
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004295.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.