Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất gây ô nhiễm trên biển ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52569Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất gây ô nhiễm trên biển ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52569