Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52571
Title: Quyền xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Thu
Keywords: Luật dân sự;Xác định giới tính;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 79 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở khoa học về quyền xác định lại giới tính tại Việt Nam và ở một số nước trên thế giới. Nghiên cứu thực trạng việc thực hiện quyền xác định lại giới tính ở Việt Nam. Tìm hiểu vấn đề nhận thức của xã hội về xác định lại giới tính. Đưa ra ph (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52571
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002574_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 656.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.