Quyền xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52571Quyền xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52571