Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52573Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52573