Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52574Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52574