Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52575Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52575