Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52575
Title: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn Ths. Luật học: 60.38.50
Authors: TS. Nguyễn Am Hiểu
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr.
Luận văn Ths Ngành Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52575
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02847_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.