Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52579
Title: Vai trò trợ giúp pháp lý đối với việc thúc đẩy tiếp cận và bảo đảm quyền của nhóm người yếu thế trong xã hội: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Lê, Thị Minh
User
Keywords: Trợ giúp pháp lý;Nhóm người yếu thế;Quyền con người;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
2014-12-31
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52579
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004060_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.