Hoàn thiện các quy định về quyền dân sự trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52586Hoàn thiện các quy định về quyền dân sự trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52586