Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52587
Title: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Đào, Thị Ngân
Thanh An
Keywords: Quyền tự do tín ngưỡng;Tự do tôn giáo;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật quốc tế
Issue Date: 2014
2014-12-30
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52587
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004027_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 808.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.