Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52590
Title: Quyền tình dục: pháp luật, thực tiễn trên thế giới và Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Công Giao
Vũ, Thị Hà My
Keywords: Quyền tình dục;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Vũ, T. H. M. (2014). Quyền tình dục: pháp luật, thực tiễn trên thế giới và Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đưa ra được một cái nhìn toàn diện, có tính hệ thống và khoa học về các vấn đề pháp lý, thực tiễn liên quan đến quyền tình dục trên thế giới và ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm bảo vệ, thúc quyền này ở nước ta trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52590
Language: vi
Format Extent: 85 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004018_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.