Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52590
Title: Quyền tình dục: pháp luật, thực tiễn trên thế giới và Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Vũ, Thị Hà My
dells
Keywords: Quyền tình dục;Quyền con người;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
2014-12-30
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 79 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52590
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004018_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.