Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52592Vai trò của thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52592