Các tội phạm về ma túy trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000-2010: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52593Các tội phạm về ma túy trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000-2010: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52593