Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52595Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52595