Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52595
Title: Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở - thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nộ: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Xuân Toản, người hướng dẫn
Nguyễn, Tiến Tài
CU_BIN
Keywords: Luật hộ tịch;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 122 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52595
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004093_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 874.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.