Chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52596Chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52596