Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Đỗ, Ngọc Diệp (2011)

  • Lễ tốt nghiệp của các cử nhân ngành Công nghệ cơ điện tử đánh dấu một mốc son trên chặng đường phát triển của trường ĐH Công nghệ - một đơn vị của ĐHQGHN có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ.

  • Article


  • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2015)

  • Chúng ta đã có những đường lối chính xác của Đảng và Nhà nước thông qua Nghị quyết số 29-NQ/Tưngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 Khoá XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính Phủ, Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 40/2000 ngày 9/12/2000 của Quốc hội liên quan đến công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  • Article


  • Authors: Heyneman, Stephen P. (2011)

  • Tham nhũng đang là “chủ đề nóng” đối với mọi quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, bản thân khái niệm “tham nhũng” cũng chưa được thống nhất nếu xét theo ngành, nghề, lĩnh vực, phạm vi. đối với giáo dục đại học, dường như khái niệm tham nhũng còn phức tạp hơn thế. bản tin ĐHQGHN trân trọng giới thiệu bài viết của Stephen P.Heyneman, giáo sư chuyên ngành chính sách giáo dục quốc tế, đại học Vanderbilt về lĩnh vực này.