Quyền kinh tế, văn hóa, xã hội qua các bản Hiến pháp Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52600Quyền kinh tế, văn hóa, xã hội qua các bản Hiến pháp Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52600