Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52602
Title: Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000 - Vấn đề lý luận và thực tiễn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên
Phạm, Thị Lan Anh
Keywords: Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Pháp luật Việt Nam;Kết hôn trái pháp luật
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phạm, T. L. A. (2014). Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000 - Vấn đề lý luận và thực tiễn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ khái niệm huỷ việc kết hôn trái pháp luật, đường lối giải quyết huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận cũng như các quy định pháp lý về vấn đề huỷ việc kết hôn trái pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo trật tự xã hội. Đồng thời, phân tích, đánh giá, nhìn nhận thực trạng và xu hướng phát triển các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật của Nhà nước về vấn đề huỷ việc kết hôn trái pháp luật.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52602
Language: vi
Format Extent: 99 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004086_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 698 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.