Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52602
Title: Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000- Vấn đề lý luận và thực tiễn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
CNG LUN VN TT NGHIP THC S LUT HC
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Phạm, Thị Lan Anh
Keywords: Luật dân sự;Luật hôn nhân và gia đình;Pháp luật Việt Nam;Kết hôn trái pháp luật
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52602
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004086_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 698 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.