Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52603
Title: Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Mr
Keywords: Pháp luật quốc tế;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Lao động trẻ em
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52603
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004085_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.